• Startsida
  • / Vill du att ditt företag ska ge namn åt ishallen?

Vill du att ditt företag ska ge namn åt ishallen?

Upplands Väsby kommun vill erbjuda företag och organisationer möjligheten att bidra till idrotten i kommunen genom att köpa namnrättigheten till Vilundaparkens ishall.

Vilundaparkens ishall

Vilundaparkens ishall

Upplands Väsby kommun äger och förvaltar ett antal idrottshallar, bl a ishall och sporthallar i Vilundaparken. Intresset från näringslivet för att exponera varumärkes- eller företagsnamn på idrottsanläggningar är stort och ökar. Kommunen vill därför erbjuda företag, organisationer t ex föreningar möjligheten att bidra till idrotten i Upplands Väsby kommun genom att mot betalning av en ersättning namnge Vilundaparkens ishall.

Observera att detta inte är någon form av upphandling, och att Lagen om offentlig upphandling (LOU) därför inte gäller i detta fall.

Anmäla intresse

  • En presentation av intressenten, av vilken det ska framgå hur verksamheten lever upp till Upplands Väsby kommuns krav på etiska, miljömässiga och arbetsrättsliga hänsyn
  • Förslag på namn på Vilundaparkens ishall (kommunen förbehåller sig rätten att pröva namnförslagen).
  • Underlag som styrker att intressenten inte har skatte- eller avgiftsskulder
  • En redogörelse för vad intressenten vill uppnå med sitt sponsorskap samt hur intressenten avser nyttja sin roll som sponsor
  • Erbjuden sponsringsersättning, åtagandets längd och andra möjliga prestationer

Villkor

Avtal kommer att skrivas med start 2019-09-01. Betalning skall ske 1 september årligen utifrån avtalets längd.

Gällande skylten skall den utvalda intressenten stå för alla kostnader för bygglov, skylt, etablering, drift, underhåll samt avetablering.

Skylten ska stämma överens med kommunens riktlinjer gällande skyltar och grafisk profil.

Kommunen förbehåller sig rätten att säga upp avtalet om sponsring före avtalstidens utgång vid väsentligt ändrade förhållanden såsom exempelvis detaljplaneändring, att sponsorobjektet skadas av brand eller att sponsorn under avtalstiden inte fullgör sina åtaganden vad gäller skatter och avgifter. Kommunen är inte ersättningsskyldig för det fall att avtalet upphör före avtalstidens utgång.

Utvärderingskriterier

Intressenternas ansökan bedöms efter

  1. Ersättning till kommunen för namnsponsring av ishallen
  2. Sponsring som kan komma andra än kommunen till godo
  3. Redogörelsen för vad intressenten vill uppnå med sitt sponsorskap samt hur intressenten avser utnyttja sin roll som sponsor. Särskild vikt läggs vid insatser som bedöms leda till bättre villkor för barn- och ungdomsidrott samt möjligheten för flickor och pojkar att träna och tävla på lika villkor.

Utvärderingen sker av en grupp bestående av ekonomidirektör, näringslivschef, enhetschef Idrott och fritid samt kontorschef Kultur och fritid och kan följas av en förhandlingsfas med en eller flera intressenter. Utvärderingsgruppen lämnar förslag till kommunstyrelsen för beslut.

Intresseanmälan skickas via e-post till kommunledningskontoret@upplandsvasby.se senast 15 augusti 2019.

Senast uppdaterad: 28 maj 2019