Offentliga lokaler

Offentliga lokaler är den typ av lokaler som många människor har tillträde till. Exempel på sådana lokaler är skolor och förskolor, vårdlokaler samt kultur- och fritidsanläggningar.

Du som är hyresgäst i kommunens lokaler ska direkt anmäla skador, fel och brister. Vid akuta fall som innebär risk för person- eller egendomsskada ringer du Väsby Direkt på 08 - 590 970 00 under kontorstid. Utanför kontorstid vänder du dig till Fastighetsjouren på 08 - 590 974 77.

Om du som besökare i kommunens lokaler har synpunkter på lokalen vänder du dig till den förening eller den som är ansvarig för verksamheten i lokalen.

Drift och förvaltning

Hyresgästen ansvarar för invändigt underhåll som exempelvis ytskikt på väggar och golv. Utvändigt underhåll utförs av kommunen på mark, byggnad och tekniska installationer. Det är kommunens Fastighetsenhet som ansvarar för skötsel, drift och underhåll. Vem som ansvarar för vad styrs av en gränsdragningslista. Kommunen förvaltar cirka 167 000 kvadratmeter lokalyta. Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott är kommunens fastighetsägarrepresentant.

Kontroll och tillsyn

Offentliga lokaler kontrolleras regelbundet av bygg- och miljökontoret med avseende på inomhusmiljö, hygien och miljöfrågor.

Information om hygienlokaler

Information om hälsoskydd

Utöver de kontroller som utförs av kommunen som tillsynsmyndighet har fastighetsägaren också ett ansvar för att utföra regelbundna myndighetskontroller. Exempel på det kan vara besiktningar av elanläggning, hissar, lekutrustning och ventilation.

Riktlinjer och policyer för nyproduktion, om- och tillbyggnad i kommunens lokaler

När kommunen bygger nya lokaler är målet att de ska vara hållbara vad gäller ekonomi och ändamålsenlighet. De ska också uppfylla kommunens energi- och miljömål.

Syftet med riktlinjer, funktionsprogram och projekteringsanvisningar är att underlätta byggprocessen och ge kommunala lokaler en enhetlig och hållbar teknisk standard samt uppnå de långsiktiga målen.

Riktlinjer och funktionsprogam för olika verksamheter, underlag till lokalutformning

När nya lokaler behövs finns riktlinjer och funktionsprogram framtagna av kommunens välfärdskontor som beskriver förutsättningarna för vad som ska byggas och fokus i dessa är ändamålsenlighet och funktionskrav utifrån ett verksamhetsperspektiv.

Projekteringsanvisningar och fastighetsenhetens övriga riktlinjer, underlag för byggprojekt

När kommunen är byggherre finns projekteringsanvisningar och andra riktlinjer framtagna. Dessa kompletterar nationella lagar, myndighetskrav och branschregler.

Senast uppdaterad: 19 november 2019
Bygga, bo och miljö