Eds allé

Väster om Ägget och Prästgårdsmarken byggs småhus och flerbostadshus. Totalt kommer cirka 800 bostäder att byggas i flera etapper.

Väsbyhem, Besqab, Järntorget, Bonava, Småa, Bo Klok och Ikano bostad bygger bostäder i form av radhus, småhus och flerbostadshus. Kommunen bygger en förskola samt infrastrukturen i området.

Arbetet omfattar flytt av Mälarvägen samt förlängning och upprustning av Älvsundavägen. Det anläggs också ett parkstråk med dagvattendammar och nya lokalgator norr och söder om nya Mälarvägen. Arbetet pågår parallellt med byggandet av bostäder.

Kontakt och information

Om du har frågor om förskolan eller infrastrukturen i Eds allé kontaktar du Väsby Direkt, 08 - 590 970 00 eller vasbydirekt@upplandsvasby.se.

För mer information om byggandet av bostäder kontaktar du respektive byggaktör. Länkar till hittar du längst ned under "relaterad information".

Kommunen planerar att bygga en förskola med plats för 80 barn. Förskolan kommer ha ett eget tillagningskök. Byggstarten är planerad till hösten 2019.

Infrastrukturen i Eds allé beräknas vara klar under 2019. Det som kvarstår är trottoarer och gatubelysning längs Mälarvägen och Älvsundavägen. De kommer byggas i takt med att bostäderna färdigställs. Byggherre för bostäderna är Väsbyhem. Under byggtiden kommer det förekomma både byggtrafik och avlastningar byggmaterial på Mälarvägen.

Entreprenör för kommunens arbeten är Järfälla VA- och Byggentreprenad AB (JVAB).länk till annan webbplats

Eds allé
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft
7 Förberedelse utbyggnad
8 Utbyggnad

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 17 juni 2013.

Detaljplanen vann laga kraft 12 februari 2014.

Senast uppdaterad: 5 juli 2019
Bygga, bo och miljö