Wijk Oppgård

I Brunnby-Vik planeras ett nytt bostadsområde: Wijk Oppgård. Området är planerat som en trädgårdsstad med blandning av villor, radhus, kedjehus och parhus. Totalt kommer ca 150 nya bostäder att byggas.

Området kommer ha en stark miljöprofil. Det innebär att både kommunen och byggbolagen har tagit på sig att genomföra projektet så att det gynnar miljön. Byggherrar för bostäderna är TB Bostad, Virapark och KVM Bostad. Kommunen är byggherre för all infrastruktur och projektet med att flytta på Vikskolan. Arbetet i området planeras att pågå etappvis mellan 2019 och 2025.

Under våren och hösten 2019 genomförs projekteringen. Efter det kan arbetet med den kommunala infrastrukturen påbörjas.

Byggstart för gator är planerad till våren 2020.

För att projektet ska kunna genomföras måste Viravägen stärkas. Den befintliga vägen är inte tillräckligt stark för att hålla för byggtrafiken. Dessutom behöver trafiken till och från skolan och förskolan skiljas från byggtrafiken av säkerhetsskäl. Därför byggs en tillfällig väg parallellt med den befintliga gång- och cykelbanan. Den tillfälliga vägen ansluter till Brunbyvägen. På så vis kommer man kunna nå skolan och förskolan via Tunavägen - Brunbyvägen och den tillfälliga vägen.

Söder om Vikskolan anläggs en parkeringsplats för de som ska hämta/lämna barn.

Bilden visar den tillfälliga vägens sträckning

Bild: Kommunkartan

Förskolan Hagvidson Vik ägs inte av kommunen. Den har en privat fastighetsägare med en privat huvudman för verksamheten. Den kommer ligga kvar där den är och vara i drift under hela byggtiden. Huvudmannen för förskoleverksamheten kommer att hållas uppdaterad för att kunna informera vårdnadshavare till barn på förskolan när detta behövs.

Flytt av Vikskolan

Kommunen kommer att bygga en ny skola och en idrottshall norr om Viksskolan. Skolan ägs av kommunen men drivs av Lärandegruppen i Sverige AB och dess dotterbolag Magnetica. När den nya skolan är färdig kommer den befintliga skolan att rivas. Samma huvudman som driver den idag kommer fortsätta driva den efter flytten till de nya lokalerna. Den nya skolan kommer ha plats för upp till 420 elever i årskurs F-6. Byggstart för den nya skolan är planerad till tidigast andra halvan av 2021. 

Idrottshallen

Idrottshallen är en fullstor träningshall och kommer kunna bokas via kommunens kultur- och fritidskontor.

Preliminärt kommer skolan och idrottshallen vara klara 2023-2025.

Information till vårdnadshavare:

Huvudmannen för skolverksamheten kommer att hållas uppdaterad för att kunna informera vårdnadshavare till barn på skolan.

Wijk Oppgård
1 Förberedande arbeten
2 Pågående arbeten
3 Utbyggnad gator och VA
4 Utbyggnad bostäder
5 Byggstart nya Vikskolan
6 Detaljarbete
7 Rivning av Vikskolan
8 Byggstart idrottshall

Under sommar och höst 2019 pågår förberedande arbeten inför utbyggnaden av de nya gatorna i området.

Bland annat anläggs en yta för entreprenörerna att ha sina byggbodar med mera på. Den ytan kommer användas kontinuerligt från och med december 2019.

Söder om Vikskolan anläggs en parkeringsplats för de som ska hämta/lämna barn.

Under sommar och höst 2019 pågår förberedande arbeten inför de den nya infrastrukturen. Bland annat anläggs en yta för entreprenörerna att ha sina byggbodar med mera på. Den ytan kommer användas kontinuerligt från och med december 2019.

Oktober 2019 - Juli 2020

Byggandet av gator och ledningar för vatten och avlopp genomförs.

Augusti 2020 - december 2021

Bostäder och den nya skolan börjar byggas.

Augusti 2020 - december 2021

Bostäder och den nya skolan börjar byggas.

April - oktober 2022

Grönområden och parker färdigställs. Allt finarbete med gator som exempelvis kantsten avslutas. Lyktstolpar säts upp och tas i drift.

September 2022

Rivning av galma Vikskolan påbörjas. Där efter påbörjas de förberedande arbetena för den nya idrottshallen.

Oktober 2022 - oktober 2024

Byggande av den nya idrotshallen påbörjas. När den nya hällen är färdig påbörjas rivandet av den gamla.

Vilka är det som bygger?

Kommunen bygger infrastrukturen (dvs. gator och VA). Vi ansvarar också för all park- och naturmiljö samt för flytten av Vikskolan.

Virapark, KVM Bostad och TB Bostad bygger bostäder.

Vad är det som byggs?

Det kommer byggas villor, parhus, radhus och låga flerbostadshus. Det kommer finnas både hyres- och bostadsrätter.

Mer information om bostäderna finns på respektive byggherres hemsida.

Det kommer också byggas en ny skola för att ersätta gamla Vikskolan samt en helt ny idrottshall.

Vem bygger vägar och VA?

Kommunen kommer vara ansvarig byggherre för all kommunal infrastruktur. Vilken entreprenör det blir är inte klart än. Upphandling har inte påbörjats.

När startar byggarbetena och hur lång tid tar de?

Kommunen planerar att börja bygga gatorna runt årsskiftet 2019/2020. Området förväntas vara helt färdigt 2025.

När börjar bostäderna byggas?

Byggandet av bostäder förväntas kunna påbörjas under 2020. I takt med att de blir färdiga kommer också exempelvis gatubelysning, grönområden och andra gemensamma ytor färdigställas.

Blir det någon ny lekplats?

Det blir ingen ny kommunal lekplats i området. Däremot kommer Vikskolan att få en helt ny skolgård som kan användas av privatpersoner när skolverksamhet inte pågår.

Vad händer med åkerholmarna?

De kommer att bevaras. En utgångspunkt i planeringen av området är att bevara så mycket värdefull natur som möjligt. Holmarna har därför sparats som en integrerad del av området. De kommer att gallras för att släppa in mer sol och upplevas som trygga att passera igenom.

Vad händer med Äppellunden?

Äppellunden blir en park i området. Träden kommer att bevaras och skötas enligt kommunens skötselplan.

Vad händer med förskolan Pysslingen?

Pysslingen kommer vara kvar och fortsätta sin verksamhet under byggtiden.

Vad händer med Vikskolan?

Först byggs en ny skola, som kommer ligga strax norr om den befintliga. Därefter rivs den gamla.

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på 08 - 590 970 00, tryckval 5 eller via mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 12 februari 2020
Bygga, bo och miljö