Kommunens organisation

Vart fjärde år, när det är allmänna val, väljer kommuninvånarna de politiker som ska styra kommunen. Antalet röster på varje parti avgör hur platserna i kommunfullmäktige fördelas mellan partierna. Politikernas uppgift är att styra och det gör man bland annat genom att bestämma vilka nämnder, utskott och rådgivande organ som ska finnas.

Hur fungerar en kommun?

En kommun består av flera olika bestämmande organ. De viktigaste är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Dessutom finns flera nämnder.

Kommunalråd och oppositionsråd

I Upplands Väsby finns fem kommunalråd och ett oppositionsråd. De leder det politiska arbetet och är anställda på hel- eller deltid.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige väljs vart fjärde år vid allmänna val av de som har rösträtt och är skrivna i Upplands Väsby kommun.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är den högsta och ledande nämnden. Kommunstyrelsen har ansvar för hur kommunen utvecklas och hur den ekonomiska ställningen ser ut.

Kommunens krisorganisation

När en stor olycka eller katastrof sker är det kommunens ansvar att informera dig som medborgare om vad som händer.

Kontor och förvaltningar

Tjänstepersoner är organiserade i kontor under de olika nämnderna och utskotten. Kontorens uppgifter är att bereda ärenden och att verkställa fattade beslut.

Nämnder och utskott

Kommunen har olika nämnder som ska behandla de ärenden som tas upp i kommunfullmäktige. De får även ta beslut i vissa frågor.

Revisorer

Förtroendevalda revisorer utses av kommunfullmäktige. Det är revisorerna som kontrollerar att den kommunala verksamheten sköts på ett bra sätt.

Rådgivande organ

Råden är politiska grupper som fokuserar på olika specifika ämnen eller frågor. Råden är precis som det låter endast rådgivande.

Bolag och stiftelser

Upplands Väsby kommun har ett helägt bostadsbolag, Väsbyhem. Kommunen är dessutom delägare i Sörab, ett bolag som ägs gemensamt av flera kommuner.

Förtroendemannaregister

Kontaktuppgifter till förtroendevalda politiker.