Befolkning, arbete och byggande

Här hittar du aktuell statistik om Upplands Väsby kommun samt vad framtida prognoser säger kring kommunens utveckling.

Antalet Väsbybor uppgick enligt Statistiska Centralbyrån till drygt 45 500 personer under 2018. Kommunen befinner sig i en tillväxtfas. Befolkningen ökade med 938 personer, eller 2,1 procent, det gångna året. Det är inflyttningen till kommunen, både från andra delar av landet och från utlandet, som står för den största delen av tillväxtökningen.

Årlig befolkningsprognos

I mars varje år tar kommunen fram en befolkningsprognos som sträcker sig tio år framåt i tiden. Prognoserna utgår från den folkbokförda befolkningen i slutet av året och gäller för tio år framåt i tiden.

Den senaste befolkningsprognosen visar att kommunen även fortsättningsvis kommer att ha en stark tillväxt. Befolkningen väntas öka med 1,6–2,1 procent per år de närmaste åren. Ökningen förklaras av att inflyttningen till kommunen väntas vara fortsatt stor, i huvudsak tack vare starkt bostadsbyggande. Däremot väntas tillväxten avta i slutet av den tioåriga prognosperioden då kommunens åldersstruktur medför att många väntas flytta ut.

Befolkningsprognos Upplands Väsby kommun 2019-2029

Befolkningsprognos Upplands Väsby kommun 2018-2028

I Kommunfakta 2018 sammanställs fakta om kommunen utifrån flera olika områden, bland annat arbetsmarknad, flyttning, pendling och socioekonomiska förhållanden. Statistiken jämförs i många fall med övriga länet och riket.

Kommunfakta 2018 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 6 september 2019
Kommun och politik