Väsby gymnasium - startsida

VNG:s bedömningspolicy

Sammanfattning

  • Examinationer under kursens gång får i normalfallet inte göras om eller skrivas i efterhand.
  • Inlämningstider ska hållas.
  • Betyg sätts på de kunskaper eleven har visat.
  • Läraren avgör om betygsunderlaget är tillräckligt eller måste kompletteras.
  • Komplettering vägs samman med alla insatser en elev gjort under kursens gång.

Syfte

Betygssättning är en myndighetsuppgift. För att stödja en likvärdig och rättvis bedömning av elever har Väsby Nya gymnasium en gemensam bedömningspolicy. Bedömningspolicyn syftar till att uppmuntra en kontinuerlig och varierad bedömning av elevers kunskapsutveckling. Provmängden minskas genom att omprov normalt inte erbjuds, därigenom minskas arbetsbelastningen för alla. Tydlighet skapar en trygghet som ger bättre resultat.


Allmänt om bedömningsformer

Oavsett vilken bedömningsform som väljs ska eleverna upplysas om vilka kunskapskrav som prövas vid det aktuella tillfället. Det är också angeläget att eleverna görs medvetna om att betygsättningen inte endast baseras på enskilda examinationstillfällen, såsom prov, utan också avspeglar de kunskaper som uppvisats i andra sammanhang, såsom under klassrumsdiskussioner laborationer etc. Läraren ska vid betygssättning utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs samt allsidigt utvärdera varje elevs kunskaper (Lgy 11). Endast om läraren på grund av en elevs frånvaro saknar underlag för bedömning ska betyg inte sättas.


Examinationer

Inlämningstider ska hållas. För sent inlämnade uppgifter bedöms endast i undantagsfall, om läraren får tid över för rättning och bedömningsunderlaget i övrigt inte räcker till för att sätta betyg. I första hand ska läraren i sådana fall dock ersätta uppgiften med en alternativ uppgift, som emellertid kan vara av likartad karaktär. Som examinationsformer används exempelvis prov, inlämningsuppgifter, lektionsaktiviteter, seminarier, redovisningar, rollspel, utställningar och mediala presentationer. Formerna ska i möjligaste mån varieras; en enda examinationsform, exempelvis skriftliga prov, bör inte utgöra det enda betygsunderlaget.  


Komplettering

Läraren ansvarar för att eleven fortlöpande under kursens gång ges information om kursläget och resultatet från olika examinationer via Skolportalen. Där anges också vad elever som inte uppnått examinationsmålen behöver göra för att göra detta. Eleven kontaktar läraren vid oklarheter.

Skolan erbjuder två gemensamma efterprovstillfällen varje termin, riktade till elever som på grund av giltig frånvaro missat maximalt två ordinarie provtillfällen. Dessa provtillfällen kan undantagsfall också erbjudas elever som närvarat vid ordinarie provtillfälle om betygsunderlaget i övrigt inte räcker till för att sätta betyg; läraren avgör om komplettering krävs.


Fusk

Elev som fuskat vid examination får F på denna. Fusk rapporteras till rektor som ger eleven en skriftlig varning. Elevens samtliga lärare informeras om fusket. Övrigt betygsunderlag granskas av dessa för eventuell omvärdering. Komplettering för bristande betygsunderlag på grund av fusk erbjuds endast vid risk för F. Upprepat fusk leder till avstängning efter beslut av Rektor.

Skolledningen 150826


Tipsa en kompis

Sidansvarig John Gustafsson

Väsby Gymnasium      Växel: 08-590 970 00      E-post: elin.wallgren@upplandsvasby.se
Besöksadress: Love Almqvists torg 1, 194 77 Upplands Väsby