Särskilda boenden

Det finns olika former av boenden beroende på vilket stöd eller hjälp du är i behov av.

Demensboende

För dig som har en demensdiagnos finns demensboende. I boendet har du en egen lägenhet med dina egna möbler.

Familjehem

Ett barn eller en ungdom som far illa i sin hemmiljö kan få bo i en familj som har möjlighet att ta emot en extra familjemedlem. Det kallas familjehem.

Bostad med särskild service

Om du trots stöd inte klarar att bo i ett vanligt boende kan du ansöka om bostad med särskild service.

Korttidsboende

Korttidsboende innebär att du vistas på ett vård- och omsorgsboende under en kortare period. På boendet finns det personal dygnet runt.

Försöksboende

Försöksboende innebär att man hyr en lägenhet i andra hand av kommunen. Rätten till försöksboende föregås av en utredning och beslut enligt socialtjänstlagen...

Trygghetsboende

Trygghetsboende är för äldre som inte har tillräckligt stora omvårdnadsbehov för att kunna bo på äldreboende.

Äldreboende

Ett särskilt boende för äldre är till för dig som inte längre kan få behovet av omsorg, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet.

Boende för personer med psykisk ohälsa

Du som har en psykisk ohälsa och behöver stöd under dygnets alla timmar har möjlighet att ansöka om olika former av boende. Det är ditt behov som avgör om du...