Värmepump

En värmepump kan utvinna värme från luft, vatten och mark. Om du planerar att installera en värmepump ska du i god tid ansöka om detta till bygg- och miljökontoret. Om du ska installera en luftvärmepump behöver du varken söka tillstånd eller göra en anmälan.

En värmepump kan utvinna värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Installera värmepump

Det krävs en ansökan till bygg- och miljökontoret för att installera en värmepump. I ansökan finns en del information om vilka handlingar som ska bifogas med din ansökan och vad som gäller vid installation.

Särskilda regler

Ska du installera en värmepump med en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt gäller särskilda regler. I de fall den består av mer än 10 kilogram köldmedium gäller också särskilda regler.

Information om köldmedier

Så arbetar vi

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din ansökan att registreras. Därefter ska den diarieföras innan den fördelas ut till en handläggare. I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut.

Handläggning och avgift

Handläggningstiden för en ansökan om värmepump är i normalfall två till fem veckor från det att handlingarna är kompletta. Installationen bör inte påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft. Avgift för handläggning av din ansökan tas ut enligt taxa. Taxan är fastställd och antagen av kommunfullmäktige. Handläggningsavgift för ansökan om berg- eller ytjordvärmepump är för närvarande 3 669 kr för fastigheter med bostadsändamål om 1-2 hushåll. Timavgift tas ut för övriga anläggningar.

Senast uppdaterad: 17 november 2020