Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Det finns exempelvis i luftkonditionering, värmepumpar samt i kyl- och frysanläggningar. Här kan du hitta information om vilka regler som gäller och hur du rapporterar.

Anmälan om ändring eller ny anläggning

Du som har en yrkesmässig verksamhet och har en köldmedieanläggning är skyldig att följa aktuell lag. Detta för att förhindra utsläpp och skydda miljön.

Du som är registrerad som ägare är skyldig att:

 • Se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade av en certifierad kylentreprenör inom de kontrollintervaller som gäller.
 • Rapportera ditt innehav av köldmedier till miljökontoret varje år. Var även noga med att rapporten kommer in i tid.
 • Känna till och godkänna innehållet i rapporten.
 • Informera miljökontoret om du ska installera eller avinstallera aggregat samt göra ändringar.
 • Se till att aggregat som skrotas tas hand om på rätt sätt. Du ska även se till att det redovisas i ett skrotningsintyg. Det ska sedan skickas in till miljökontoret.

Från 1 januari 2017 gäller nya regler för alla framtida händelser. Där verksamheter med resultat om 14 ton CO2e HFC eller mer under året ska sammanställas och skickas in senast 31 mars nästkommande år.

Årsrapporten innefattar den nya förordningen SFS (2016:1128) gällande fluorerade växthusgaser.

Den nya svenska f-gasförordningen medför bland annat:

 • Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton CO2e HFC eller mer; till exempel 1,27 kilogram R404A. Dessa aggregat adderas from den 1 januari 2017 till totalmängden.
 • Från och med 1 januari 2017 ska anläggningar på 14 ton CO2e HFC eller mer inrapporteras till miljökontoret.

Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till miljökontoret en gång om året. Dessa uppgifter ska finnas med i rapporten:

 • operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer
 • fastighetsbeteckning
 • belägenhetsadress - adress där byggnaden är placerad
 • kontaktuppgifter
 • namn på teknisk personal samt certifikat för denna
 • datum för läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp per aggregat
 • certifierad kylentreprenör
 • mängd och typ av köldmedier som har installerats
 • mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 • mängd av omhändertagna köldmedier för återvinning och bortskaffning.

Skicka in rapporten via post eller e-post. Rapporten ska ha kommit in till miljökontoret senast den 31 mars.

När du ska skrota en anläggning eller ett aggregat måste det ske av en certifierad tekniker. Det är du som ägare som ansvarar för att köldmedierna tas hand om på ett kontrollerat sätt. Vid skrotning ska du skicka in ett skrotningsintyg till miljökontoret. Det ska godkännas och undertecknas av dig.

Vid skrotning av ett aggregat i en anläggning kan du redovisa det i årsrapporten.

Nya regler vid läckagekontroll

Från och med 2015 ska mängd anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo köldmedier.

Utförande av läckagekontroller

Hur ofta kontroller ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). För att förlänga tiden mellan kontrollerna med det dubbla, kan du ha ett varningssystem för läckage på anläggningen.

Mängden koldioxidekvivalenter jämfört med hur ofta läckagekontroller ska ske.

Mängden koldioxidekvivalenter

Läckagekontroller

5 ton CO2e eller mer

1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

1 gång per 3 månader

Lagar som du behöver känna till är:

Senast uppdaterad: 31 mars 2021