Regler och styrande dokument

Upplands Väsby kommun har en författningssamling. I den finns föreskrifter och olika slags regler och styrande dokument. Här finns de flesta av de bestämmelser som reglerar verksamheter och förhållanden i kommunen. Här hittar du till exempel regler som gäller taxor, reglementen för nämnder och andra lokala ordningsföreskrifter.

Alla bestämmelser är antagna av fullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnderna.

Biblioteksplan 2015-2019
- beslutad av kommunfullmäktige den 13 april 2015 § 60

Riktlinjer för miljöstöd
- beslutad av kommunstyrelsen den 28 november 2016 § 251

Näringslivsstrategi för Upplands Väsby kommun
- beslutad av kommunfullmäktige den 12 december 2016 § 220

Reglementen för nämnder och revisorer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda, partistöd m.m. 2019

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner
- beslutad av kommunfullmäktige i Upplands Väsby den 20 februari 2017

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd
- beslutad av kommunfullmäktige i Upplands Väsby den 21 juni 2010, § 41

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för reglering av personuppgiftsansvar mellan nämnderna

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för omsorgsnämnden

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer

Reglemente för utbildningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden
- beslutad av beslutad av Kommunfullmäktige den 20 februari 2017 § 22

Reglemente för valnämnden
- beslutad av kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 222

Ägardirektiv för AB Väsbyhem
- beslutad i kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 211

Ägardirektiv för Väsby Parkering AB

Arbetsordningar för utskott och råd

Arbetsordning kommunala pensionärsrådet 2016-2018
- beslutad av kommunstyrelsen den 1 februari 2016 § 32

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunala funktionsrättsrådet 2018

Arbetsordning för namnberedningen
- beslutad av kommunfullmäktige den 18 maj § 85

Arbetsordning för rådet för medborgardialog
- beslutad den 30 mars 2015 § 97

Bestämmelser för kommunstyrelsens allmänna utskott

Bestämmelser för kommunstyrelsens miljö- och planutskott

Bestämmelser för kommunstyrelsens näringslivs- och kompetensutskott

Bestämmelser för kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott

Delegationsförteckningar

Bygg- och miljönämndens delegationsförteckning

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för kommunstyrelsen

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för gemensamma överförmyndarnämnden
- beslutad av överförmyndarnämnden den 23 september 2013 § 159

Delegationsförteckning för familjerättsnämnden

Omsorgsnämndens delegationsförteckning

Socialnämndens delegationsförteckning

Valnämndens delegationsförteckning

Övrigt

Taxor för kopior av allmänna handlingar

Arbetsmiljöpolicy för upplands Väsby kommun

Arkivreglemente för Upplands Väsby kommun
- beslutad av kommunfullmäktige den 12 december 2016 § 222

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden

Arkivbeskrivning för utbildningsnämnden

Arkivbeskrivning för valnämnden

Attestreglemente med anvisningar
- revidering beslutad av Kommunstyrelsen 7 november 2016 § 228

Digital strategi 2018-2023

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Instruktion för kommundirektören

Integrationspolicy

Kommunikationspolicy för Upplands Väsby kommun

Krisplan för Upplands Väsby
- beslutad av Kommunfullmäktige den 16 mars 2015 § 39

Lokala ordningsföreskrifter för Upplands Väsby kommun
- beslutad av Kommunfullmäktige den 19 september 2016 § 154

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby 2018-2020

Policy för upphandling i Upplands Väsby kommun

Policy och rutiner för hur Upplands Väsby förebygger och hanterar kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare
- beslutad av kommunfullmäktige den 13 april 2015 § 58

Riktlinjer för bisysslor i Upplands Väsby kommun

Riktlinjer föreningsbidrag för organisationer för personer med funktionsnedsättning samt till frivillig- och intresseorganisationer

Riktlinjer för kravverksamheten

Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner

Riktlinjer för upphandling i Upplands Väsby kommun

Språkpolicy för Upplands Väsby kommun

Strategi för säkerhet och brottsförebyggande arbete

Taxor vid uthyrning av lokaler i Messingen

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Visselblåsarfunktion för Upplands Väsby kommun

Senast uppdaterad: 27 juni 2019
Kommun och politik