Regler och styrande dokument

Upplands Väsby kommun har en författningssamling. I den finns föreskrifter och olika slags regler och styrande dokument. Här finns de flesta av de bestämmelser som reglerar verksamheter och förhållanden i kommunen. Här hittar du till exempel regler som gäller taxor, reglementen för nämnder och andra lokala ordningsföreskrifter.

Alla bestämmelser är antagna av fullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnderna.

Reglementen för nämnder och revisorer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda, partistöd m.m. 2019-2022

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd
- beslutad av kommunfullmäktige i Upplands Väsby den 21 juni 2010, § 41

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för reglering av personuppgiftsansvar mellan nämnderna

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för omsorgsnämnden

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer

Reglemente för utbildningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden
- beslutad av beslutad av Kommunfullmäktige den 20 februari 2017 § 22

Reglemente för valnämnden
- beslutad av kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 222

Ägardirektiv för AB Väsbyhem
- beslutad i kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 211

Ägardirektiv för Väsby Parkering AB


Arbetsordningar för utskott och råd

Arbetsordning kommunala pensionärsrådet 2016-2018
- beslutad av kommunstyrelsen den 1 februari 2016 § 32

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunala funktionsrättsrådet 2018

Arbetsordning för namnberedningen

Arbetsordning för rådet för medborgardialog
- beslutad den 30 mars 2015 § 97

Bestämmelser för kommunstyrelsens miljö- och planutskott

Bestämmelser för kommunstyrelsens näringslivs- och kompetensutskott

Bestämmelser för kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott

Delegationsförteckningar

Delegationsförteckning för bygg- och miljönämndens

Delegationsförteckning för familjerättsnämnden.

Delegationsförteckning för gemensamma överförmyndarnämnden.
- beslutad av överförmyndarnämnden den 23 september 2013 § 159

Delegationsförteckning för kommunstyrelsen

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för omsorgsnämnden.

Delegationsförteckning för socialnämnden

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden.

Delegationsförteckning för valnämnden.

Övrigt

Taxor för kopior av allmänna handlingar

Arbetsmiljöpolicy för upplands Väsby kommun

Arkivbeskrivning för bygg- och miljönämnden

Arkivbeskrivning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden

Arkivbeskrivning för omsorgsnämnden

Arkivbeskrivning för socialnämnden

Arkivbeskrivning för utbildningsnämnden

Arkivbeskrivning för valnämnden

Attestreglemente

Anvisningar till attestreglemente

Digital strategi 2018-2023

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Instruktion för kommundirektören

Integrationspolicy

Kommunikationspolicy för Upplands Väsby kommun 2018-2020

Krisplan för Upplands Väsby
- beslutad av Kommunfullmäktige den 16 mars 2015 § 39

Lokala ordningsföreskrifter för Upplands Väsby kommun

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby 2018-2020

Policy för förvaltningsmodell.

Policy för lokalförsörjning

Policy för upphandling i Upplands Väsby kommun

Policy och rutiner för hur Upplands Väsby kommun förebygger och hanterar kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Principer för kommunens borgensåtagande

Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare

Reglemente för hantering av arkiv i Upplands Väsby kommun

Riktlinjer för bisysslor i Upplands Väsby kommun

Riktlinjer föreningsbidrag för organisationer för personer med funktionsnedsättning samt till frivillig- och intresseorganisationer

Riktlinjer för kravverksamheten

Riktlinjer för rekrytering i Upplands Väsby kommun

Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner

Riktlinjer för upphandling i Upplands Väsby kommun

Språkpolicy för Upplands Väsby kommun

Strategi för säkerhet och brottsförebyggande arbete

Taxor vid uthyrning av lokaler i Messingen

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Visselblåsarfunktion för Upplands Väsby kommun

Senast uppdaterad: 21 februari 2020
Kommun och politik